Вимога накладна на лікарські засоби бланк

вимога накладна на лікарські засоби бланк
Якої тривалостi вiдпустку йому можна надати? A. Пропорцiйно до вiдпрацьованого часу B. 1 тиждень C. 10 днiв D. 14 днiв E. 24 днi 130. Салiцилова кислота та її похiднi можуть бути причиною гострих iнто- ксикацiй. Після прийняття документів та їх перевірки працівником бухгалтерії один примірник реєстру передається матеріально відповідальній особі з позначкою про відповідність і достовірність його даних. Забірна картка (ф. № З-5) призначена для оформлення відпуску матеріальних цінностей, продукції молочної кухні та інших запасів, які відпускаються систематично протягом місяця. Книга обліку протаксованих накладних ф. 7-МЗ ведеться для реєстрації прийнятих накладних (вимог) у порядку нумерації. Шляховий листок типової ф. № 3, який заповнюють відповідні посадові особи: диспетчер, заправник, механік, — видається водію щоденно. Постійно діюча комісія стежить за правильністю ведення журналу і на основі його даних щомісячно або щоквартально складає акт на списання битого посуду, який затверджує керівник установи.


Записами фіксується вибірка кожного най­менування за групами (отруйні, наркотичні засоби, спирт етиловий, дефіцитні та дорогі лікарські засоби), кількість, порядковий номер накладної (вимоги), загальний обсяг вибірки. Виправлення підтверджуються підписом особи, яка встановила ліміт та внесла зміни. Збут то- вару фiрма проводить безпосередньо через власнi вiддiли збуту, збутовi фi- лiали, мережу фiрмових аптек. Підсумкові суми цієї книги включаються в звіт аптеки про надходження і витрачання аптекарських запасів у грошовому виразі ф. № 11-М3 (рис. 6.5).Допоміжні матеріали, отримані на підставі рахунків, списуються на видатки в аптеці установи в грошовому виразі в міру їх надходження в аптеку. Вкажiть необхiдну кiлькiсть розчину калiю бромiду 20% (1:5) для виготов- лення мiкстури: A. 20 мл B. 4 мл C. 10 мл D. 30 мл E. 40 мл 165. Фармацевт приготував препарат за прописом: Rp.: Streptocidi Dermatoli ana 1,0 Vaselini ad 10,0 Misce. Da. Signa. Яку роль вiдiгра- ють пропеленти в аерозолях? A. Створюють тиск в упаковцi B. Розчинники для лiкарських речовин C. Стабiлiзатори D. Емульгатори E. Диспергатори 194. У кiнцi звiтного перiоду бухгалтер має вiдобразити господарськi операцiї за основними засобами.

Був встанов- лений дiагноз: отруєння фосфорорга- нiчними сполуками. Відділи аптечної організації, прикріплена дрібнороздрібна мережа виписують вимоги — накладні в трьох примірниках. Перший примірник призначений для отримання матеріальних цінностей зі складу, а другий — для обліку цих цінностей за місцем їх використання.

Похожие записи: