Декларация самоосигуряващи се 2010 бланка

декларация самоосигуряващи се 2010 бланка
Доходът, който следва да се завери в осигурителната книжка е авансовия, върху който са внесени осигурителните вноски. Този срок важи както за фирмите, които дължат данък, така и за тези, които не са извършвали дейност. Той решава въпросите от компетентността на общото събрание. Дондуков, № 19, ет.4 Клиентите за нас Отговори на вашите въпроси.


Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството ѝ на администратор на лични данни, можете да намерите на интернет адрес: www.nap.bg, и на информационните табла в териториалните дирекции. Назначеният управител има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Ответникът по жалбата- Директорът на РУ”СО”-Бургас, редовно уведомен, оспорва жалбата. Попълват се получени суми за социални разходи, изплатени обезщетения по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда и други аналогични доходи, ако осигурените лица са получили такива суми. Заключителна разпоредба § 9. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2015 г. Министър: Владислав Горанов 8532. Клиентите на получават среден възстановен данък от €650 за Австрия.

Издаването на осигурителни книжки на работещите по трудово правоотношение при работодател, който не е едноличен търговец или юридическо лице, задължително се извършва след проверка в регистъра на трудовите договори за подадено уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Осигуряването се извършва чрез посредника, който внася вноските ежемесечно. Обратната разписка не доказва автоматично съдържание на писмо, та не е сигурно , че ще отърват глобата, ако им се затрие декларацията. Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма. Осигурителните вноски се внасят до 10 число на месеца следващ месеца, за който се отнасят. Освен него трябва да се представят и документи, които доказват, че сте били в чужбина повече от 183 дни през една календарна година.

Похожие записи: